OBCHODNÉ PODMIENKY

Painted divider gold

1. Všeobecné ustanovenia

1.1         Tieto obchodné podmienky upravujú podmienky využívania služby, ktorá je ponúkaná na webovej stránke www.callado.sk (ďalej len „webová stránka“). Obsahom tejto webovej stránky sú tanečné, cvičebné a jogové videá (ďalej „služba“), podľa ktorých môže užívateľ cvičiť kdekoľvek, ak má prístup na internet a zariadenie, na ktorom si môže videá spustiť.

Ukážky videí sú dostupné na webovej stránke.

1.2         Webovú stránku prevádzkuje Bc. Barbora Mlčochová, IČO: 50105353, DIČ: 1120477215 so sídlom Federátov 9, 080 01 Prešov, Slovenská republika, registrácia OU-PO-OZPI-2015/052978-2, č. živnostenského registra 750-45831, telefónne číslo: +421 903 625 316, e-mail: barbora@callado.sk (ďalej len „poskytovateľ“).

1.3        Užívateľom sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá sa zaregistruje na webovej stránke a zaplatí za vybranú službu.

1.4        Registráciou na webovej stránke a zaplatením vybranej služby vznikne zmluvný vzťah medzi užívateľom a poskytovateľom, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú tieto obchodné podmienky.

2. Využívanie služby

2.1         Na webovej stránke sa záujemca registruje vyplnením registračného formulára, a to vložením svojho mena, priezviska, e-mailu a hesla. Výberom služby a jej zaplatením sa stáva užívateľom webovej stránky a tým získava neobmedzený prístup ku všetkým videám po dobu zaplatenia služby (ďalej len „členstvo“). Informácia o úspešnej registrácii a potvrdenie platby sú užívateľovi ihneď odoslané e-mailom (ďalej len „registrácia”). Týmto okamihom je zmluva uzavretá. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, až kým nedôjde k jej ukončeniu, napríklad z dôvodu zrušenia užívateľského účtu/členstva.

2.2         Registráciou a zaplatením vybranej služby vznikne užívateľovi užívateľský účet, prostredníctvom ktorého bude mať zabezpečený prístup k službe (ďalej len „užívateľský účet“) a neobmedzený prístup ku všetkým videám po dobu členstva.

2.3         Užívateľ mladší ako 15 rokov vyplnením registračného formulára a zaplatením vybranej služby potvrdzuje, že tak koná so súhlasom svojho zákonného zástupcu, napríklad rodiča.

2.4         Služba je prístupná cez webové prehliadače, ako napríklad Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari, Opera s nainštalovaným pluginom Flash player. K plnému využívaniu služby je potrebné mať osobný počítač, prípadne tablet, alebo mobilný telefón (smartfón), ktorý obsahuje internetový prehliadač a umožňuje prehliadanie videí.

3. Cena

3.1        Všetky uvedené ceny jednotlivých členstiev sú konečné a bez DPH. Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.

3.2       Všetky ceny za jednotlivé členstvá sú uvedené v cenníku na webovej stránke http://www.callado.sk/cennik/.

4. Platobné podmienky

4.1         Za príslušné obdobie členstva je užívateľ povinný zaplatiť poplatok, a to vo výške podľa platného cenníka. Užívateľ si môže vybrať mesačné, štvrťročné alebo ročné členstvo.

4.2         Mesačné členstvo sa uzatvára na dobu neurčitú a je predlžované automatickou platbou vždy na ďalší mesiac. Toto členstvo je možné kedykoľvek zrušiť v užívateľskom účte. Za mesačné členstvo je možné zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 • Platba vopred platobnou kartou Visa alebo MasterCard prostredníctvom služby GoPay
 • Platba Online Banking prevodom prostredníctvom služby GoPay.

4.3.       Štvrťročné členstvo sa uzatvára na dobu neurčitú a je predlžované automatickou platbou vždy na ďalších 90 dní. Toto členstvo je možné kedykoľvek zrušiť v užívateľskom účte. Za štvrťročné členstvo je možné zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 • Platba vopred platobnou kartou Visa alebo MasterCard prostredníctvom služby GoPay
 • Platba Online Banking prevodom prostredníctvom služby GoPay.

4.4      Ročné členstvo sa uzatvára na dobu určitú, a to 365 dní. Ide o jednorázovú platbu, ktorú je potrebné uskutočniť znovu po uplynutí 365 dní v prípade, že užívateľ má záujem o ďalšie ročné členstvo. Za ročné členstvo je možné zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 • Platba vopred platobnou kartou Visa alebo MasterCard prostredníctvom služby GoPay
 • Platba Online Banking prevodom prostredníctvom služby GoPay.

5. Reklamačné podmienky

5.1         V prípade, že užívateľ zistí, že ním zaplatená služba nie je plne funkčná, napríklad nie je dostupná alebo videá sú v zlej kvalite, bude postupovať nasledovne:

 • skontrolovať pripojenie na internet, jeho rýchlosť a dostupnosť podporných programov – VIMEO,
 • ak po tejto kontrole je u užívateľa všetko v poriadku a problém pretrváva ďalej, uplatní reklamáciu zaslaním e-mailu na support@callado.sk, v ktorom vysvetlí, v čom spočíva problém,
 • na užívateľov e-mail poskytovateľ čo najskôr pošle potvrdenie prijatia reklamácie,
 • reklamácia bude vybavená podľa závažnosti problému, v jednoduchších prípadoch do 3 dní, v náročnejších do 30 dní v zmysle platných zákonov
 • cieľom poskytovateľa je spokojnosť užívateľa, a preto bude reklamácia užívateľa vybavená k jeho spokojnosti čo najskôr,
 • počas procesu vybavovania reklamácie bude poskytovateľ s užívateľom v priamom kontakte.

6. Zrušenie užívateľského účtu

6.1         Užívateľský účet môže užívateľ kedykoľvek zrušiť vo svojom užívateľskom účte kliknutím na tlačidlo „Ukončiť členstvo“.

6.2         Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť užívateľov užívateľský účet v prípade podstatného porušenia zmluvy, napríklad poskytovateľovych autorských práv.

6.3         Zrušením užívateľského účtu zmluva zaniká. Keď užívateľ zruší svoj užívateľský účet, nemá nárok na vrátenie už zaplateného poplatku za službu. Automatické platby podľa článku 3.2 a 3.3 vyššie budú pri platbe kartou automaticky zrušené.  

7. Osobitné ustanovenia o právach duševného vlastníctva

7.1         Webová stránka a všetky informácie a materiály publikované na nej môžu byť chránené autorským právom. Názvy a označenia, napríklad služieb môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov. Použitie obsahu a informácií publikovaných na webovej stránke je možné len s predchádzajúcim písomným (nie elektronickým) súhlasom poskytovateľa. Neoprávnený zásah do autorských práv môže byť považovaný za trestný čin.

8. Ochrana osobných údajov

8.1         S informáciami, ako poskytovateľ spracováva osobné údaje užívateľa a ako používa cookies, sa prosím oboznámte na tomto odkaze: http://www.callado.sk/ochrana-osobnych-udajov-a-subory-cookies/

9. Záverečné ustanovenia

9.1         Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto obchodné podmienky podľa vlastného uváženia. Na ich zmenu je povinný užívateľov vhodným spôsobom vopred upozorniť, predovšetkým na webovej stránke www.callado.sk. Pokračovaním v používaní webovej stránky alebo uskutočnením ďalšej platby užívateľ prejavuje súhlas s novým znením. V prípade, ak s novým znením nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť do 15 dní od vykonania zmeny v obchodných podmienkach. 

9.2         V prípade, ak sa užívateľ dopustí konania, ktoré je v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, resp. s právnym poriadkom SR, je poskytovateľ oprávnený s okamžitou platnosťou ukončiť s ním zmluvu a zrušiť jeho registráciu. V tomto prípade zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom skončí doručením oznámenia užívateľovi. Tým nie je dotknuté právo poskytovateľa na náhradu škody, ktorú užívateľ týmto svojím protiprávnym konaním spôsobil.

9.3         Užívateľ je oprávnený ukončiť zmluvu s poskytovateľom výpoveďou, resp. požiadaním o zrušenie registrácie. V tomto prípade zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom skončí okamihom, kedy je prejav vôle k ukončeniu zmluvy doručený poskytovateľovi.

9.4         V prípade ukončenia zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, pri zrušení registrácie užívateľa alebo po zablokovaní jeho účtu, má poskytovateľ aj naďalej právo udržiavať a používať užívateľom poskytnutý obsah všetkých jeho záznamov, informácií a údajov, ktoré užívateľ počas využívania webovej stránky pridal, uložil, zverejnil alebo iným spôsobom poskytol na portál, a to na časovo neobmedzenú dobu.

9.5         Všetky právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi poskytovateľom a užívateľom sa zaväzujú zmluvné strany riešiť najmä vzájomnou dohodou. V prípade, ak sa dohoda nedosiahne, oprávnená strana sa môže obrátiť so svojim nárokom na miestne príslušný súd Slovenskej republiky. 

9.6         Tieto obchodné podmienky sú dostupné na tomto odkaze: http://www.callado.sk/obchodne-podmienky/

10. Odvolanie

10.1         Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravotný stav užívateľa a tiež nie je zodpovedný za zranenie, ktoré si užívateľ cvičením podľa videí na www.callado.sk vlastným pričinením spôsobí. Ak si nie ste istí svojím zdravotným stavom, odporúčame poradiť sa so svojím lekárom alebo trénerom. Zároveň odporúčame po prihlásení sa do členskej sekcie pozrieť si úvodné inštruktážne video. Všetok obsah a informácie zverejnené na tejto webovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné.